Gossen Metrawatt Camille Bauer

Analizatory jakości energii еlektrycznej

SKRÓTY (TERMINY)

Analyzer PQ – przyrząd do rejestrowania pomiarów parametrów energii elektrycznej

CSV (Comma-Separated Values) — to format tekstowy przeznaczony do reprezentowania danych tabelarycznych

Flicker – Subiektywne postrzeganie przez ludzi wahań strumienia świetlnego sztucznych źródeł światła – migotanie spowodowane wahaniami napięcia zasilania elektrycznego

Harmonika (Harmonic) – są falami sinusoidalnymi zsumowanymi z częstotliwością podstawową 50 Hz (tj. 1. harmoniczna = 50 Hz, 5. harmoniczna = 250 Hz). Harmoniczne to ciągłe zakłócenia lub zniekształcenia w sieci elektrycznej, mające różne źródła i przejawy, takie jak impulsy, odchylenia fazowe, szczyty i spadki, które można sklasyfikować jako zakłócenia przejściowe

Interharmonika (Interharmonic) – to oscylacje harmoniczne o częstotliwościach, które nie są wielokrotnościami częstotliwości sieci zasilającej

ITIC – Krzywa opisująca zdolność sprzętu do wytrzymania wahań napięcia zasilania w stosunku do napięcia nominalnego, w zależności od amplitudy i czasu trwania tych wahań. (Information Technology Industry Council)

P – Moc czynna

Power Factor (PF) – Współczynnik mocy

PQ – Jakość energii elektrycznej (PQ – Power Quality)

Q – Moc bierna

RMS – Wartość średniokwadratowa (Root mean square)

S – Moc całkowita

THD – Całkowite zniekształcenia harmoniczne (Total Harmonic Distorsions)

THDI – Całkowity współczynnik zniekształceń harmonicznych prądu (Total Harmonic Distorsions, I)

THDU – Całkowity współczynnik zniekształceń harmonicznych napięcia (Total Harmonic Distorsions, U)

TRMS – Rzeczywista wartość średniokwadratowa (True root mean square)

Uf – Napięcie fazowe

Ul – Napięcie liniowe

STANDARDY

EN 50160 – Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznyc. (Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems DIN 40110 AC quantities)

EN 60068 – Badania środowiskowe. (Ambient tests -2/-3/-6/-27: -1 Cold, -2 Dry heat, -3 Damp heat, -6 Vibration, -27 Shock)

EN 61000-4-7 – PN-EN 61000-4-7:2007 – wersja polska. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 4-7: Metody badań i pomiarów — Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń. (General guide on harmonics and interharmonics measurements)

EN 61000-4-15 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 4-15: Metody badań i pomiarów — Miernik migotania światła — Specyfikacja funkcjonalna i projektowa. (Flickermeter – Functional and design specifications IEEE 1159.3 Recommended Practice for the Transfer of Power Quality Data)

EN 61000-4-30 Ed.3 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 4-30: Metody badań i pomiarów — Metody pomiaru jakości energii. (Power quality measurement methods)

EN 61000-6-4 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 6-4: Normy ogólne — Norma emisji w środowiskach przemysłowych. (Electromagnetic compatibility (EMC): Emission standard for industrial environments)

EN 61000-6-5 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 6-5: Normy ogólne — Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowisku elektrowni i stacji elektroenergetycznej. (Electromagnetic compatibility (EMC): Immunity for equipment used in power station and substation environment)

EN 61010-1 – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych — Część 1: Wymagania ogólne. (Safety regulations for electrical measuring, control and laboratory equipment)

IEC 62586-1 Ed.2 – Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających — Część 1: Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI). (Power quality measurement in power supply systems – Power quality instruments (PQI)

IEC 62586-2 Ed.2 – Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających — Część 2: Testy funkcjonalne i wymagania dotyczące niepewności. (Power quality measurement in power supply systems – Functional tests and uncertainty requirements)